VOKĀLĀ MŪZIKA – Kora klase


Izglītības programma piedāvā iespēju meitenēm pilnveidot savu dziedātprasmi.
Sākot ar 7.klasi audzēkņi apgūst arī diriģēšanas iemaņas.
Kora klasē darbojas jaunāko – 1.-2.kl. koris un 3.-8.klašu koris „Strautiņš”.

Sekmīgākajiem audzēkņiem ir iespēja piedalīties dažādos konkursos. Gūti labi panākumi jauniešu vokālistu konkursā „Putnu bērni”, A.Žilinska Starptautiskajā jauno vokālistu konkursā, kā arī Valsts konkursā Dziedāšanā. Tomēr galvenais kora klases uzdevums ir radīt bērnos interesi un mīlestību pret kora mūziku un rūpēties, lai šī interese nezustu arī viņu turpmākajā dzīvē. To prasmīgi un aizrautīgi īsteno kora klases pedagogi – Andžela Hilo-Lukševica un Laimdota Ivule (izglītības programmas vadītāja).

​Vēlamais uzņemšanas vecums: 7-8 gadi.
Mācību ilgums: 8 gadi


Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskā komisija

Visu specialitāšu audzēkņi apgūst obligātos priekšmetus – mūzikas mācību,  solfedžo un mūzikas literatūru. Līdzās ikdienas uzdevumu klāstam audzēkņiem, kuri vēlas, ir iespēja apgūt arī kompozīcijas pamatus. Mūsu skolā katra mācību telpa ir aprīkota ar mūsdienu tehnoloģijām,  kas kārtējo mācību stundu padara interesantu un radošiem, interaktiviem uzdevumiem bagātinātu. Arī plašā skolas bibliotēka un fonotēka ir ieejama katram interesentam, kurš novērtē gan vēsturiskus, gan šodien daudz  aktuālākus mūzikas materiālus.

Esam padomajuši arī par pašiem jaunākajiem audzēkņiem, un, lai viņu soļi mūzikā būtu drošāki, veidojam sagatavošanas grupas.  Nodarbības notiek gan latviešu, gan krievu valodās, un ar dažādām dziesmu rotaļformām, ritmikas vingrinājumiem, un citiem attīstošiem uzdevumiem, bērni gūst paplašinātu priekšstatu par mūzikas valodas pamatiem.

Mūzikas teorijas priekšmetu skolotāji –
Inese Pakārkle, (izglītības programmas vadītāja)
Dace Zolberga, Andžela Hilo-Lukševica, Kristers Bērziņš.

#

Comments are closed