AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA

2020./2021.mācību gadam

konsultācijas 26. un 27.augustā pl.17.00-19.00

eksāmeni        28.augustā pl.17.00

29.augustā pl.12.00

Lai iestātos Augusta Dombrovska Mūzikas skolā nepieciešams:

•  apmeklēt  konsultāciju;
•  aizpildīt iesnieguma veidlapu;
•  iesniegt bērna dzimšanas apliecības kopiju un 3 x 4 cm fotogrāfiju;
•  sekmīgi nokārtot iestājpārbaudījumus.

Uzņemot bērnus 1. KLASĒ (vēlamais vecums no 7-8 gadiem) un SAGATAVOŠANAS KLASĒ (6 gadi),

iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu.

Iestājeksāmenu laikā:
•  jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;
•  jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;
•  jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;
•  plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Uzņemot bērnus VECĀKAJĀS KLASĒS (sākot no 2.klases), iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna zināšanas un prasmes atbilstoši klases izglītības programmas prasībām.

Iestājeksāmenu laikā:
•  jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumentu spēlē vai dziedāšanā);
•  pārbauda bērna zināšanu līmeni  teorētiskajos priekšmetos.

KONSULTĀCIJAS:
Katru gadu maija beigās Augusta Dombrovska Mūzikas skolā notiek konsultācijas. Tajās skolotāji pārbauda bērna muzikālās dotības un atbilstību izvēlētajam mūzikas instrumentam, informē par izglītības programmām.

IESTĀJEKSĀMENI:
Iestājeksāmeni Augusta Dombrovska Mūzikas skolā notiek katru gadu maija beigās, jūnija sākumā. 
Ja izvēlētajā izglītības programmā nav izturēts konkurss, vai nav brīvu vietu, tiek piedāvāta cita izglītības programma vai interešu izglītības programma.

Ja iestājeksāmenu laikā nav uzņemts pietiekams skaits audzēkņu kādā no specialitātēm (instrumentu spēlē vai kora klasē), tad skola var izsludināt papildus uzņemšanu septembrī.

MĀCĪBU MAKSA:

Vecāku līdzfinansējums budžeta grupā no 01.09.2020. 20,00 EUR.

Norēķinus par mācībām mūzikas skolā veic ar pārskaitījumu, pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības izsniegtajām kvītīm.